Predikce trhu práce „KOMPAS“


Predikce trhu práce – projekt KOMPAS

Číslo projektu:                     CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Termín realizace projektu:  1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Realizátor projektu:             Ministerstvo práce a sociálních věcí

Partneři projektu:                Úřad práce České republiky

                                            Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

                                            Národní vzdělávací fond, o.p.s.

                                            Krajské platformy

Financování:                        Operační program Zaměstnanost

CÍL PROJEKTU

Hlavními cíli projektu je Tvorba predikce trhu práce na národní úrovni, tvorba predikcí regionálních trhů práce a rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zmíněné cíle projektu jsou řešeny prostřednictvím 13 klíčových aktivit.

VÝSTUPY PROJEKTU

Jedním z hlavních výstupů projektu bude vytvoření bezplatné webové aplikace pro širokou veřejnost, kde budou informace o současném a budoucím vývoji trhu práce. Tato predikce bude nápomocná jako informační podpora procesů plánování a rozhodování jak na úrovni národní, tak i regionální.

Během projektu dojde ke zpracování 15 sektorových studií -> Vyhodnocování požadavků ekonomiky na kvalifikovanou práci a možností/reakce vzdělávacího systému.

V jednotlivých regionech jsou tvořeny regionální profily, které budou přístupné na webové platformě. Profily budou kontinuálně zpracovávány a budou zachycovat stěžejní charakteristiky jednotlivých krajů. Aktuální regionální profil jihočeského kraje je ke stažení v dokumentech níže.

V rámci projektu je upravován a aktualizován monitoring trhu práce, který každoročně rozesílají krajské pobočky Úřadu práce. Cílem je sjednocení struktury pro všechny kraje a docílení co největší spolupráce firem na dotazníku a maximální možné návratnosti.

KONTAKT

Ing. Martin Necid                        Ing. Barbora Sejková

junior expert projektu                                senior expert projektu
email: necid@jsrlz.cz                                  email: sejkova@jsrlz.cz
mobil: +420 727 911 027                              mobil: +420 702 268 188

Pro více informací se obracejte na kontaktní osoby.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ