Predikce trhu práce


Jihočeská společnost se podílí v roli partnera na realizaci projektu Predikce trhu práce (KOMPAS).
Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje.
V rámci projektu bude na MPSV rozšířeno odborné pracoviště, které bude dohlížet na fungování systému, zajišťovat jednotlivé procesy a spravovat jejich kvalitu.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 – Vyhodnocení stávající situace v oblasti predikcí trhu práce
KA 02 – Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce trhu práce
KA 03 – Zdokonalení existujícího predikčního modelu na národní úrovni včetně metodiky
KA 04 – Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje)
KA 05 – Zajištění a příprava dat v dlouhodobé časové řadě pro model národní úrovně
KA 06 – Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj)
KA 07 – Regionální monitoring trhu práce
KA 08 – Vytvoření regionálních struktur
KA 09 – Verifikace modelem dosažených výstupů na regionální a národní úrovni
KA 10 – KOMPAS trhu práce
KA 11 – Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce
KA 12 – Řízení a odborné vedení
KA 13 – Evaluace