Cesta k práci


Jihočeský pakt zaměstnanosti

Číslo projektu:                       CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005669

Termín realizace projektu:    1.2.2017 – 31.1.2019

Partner projektu:                   Úřad práce ČR – krajská pobočka České Budějovice

.                                             Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

Financování:                          Operační program Zaměstnanost

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti neaktivních mladých osob ve věku do 25 let v souladu s potřebami regionálního trhu práce prostřednictvím opatření vedoucích k získání zaměstnání nebo zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

AKTIVITY PROJEKTU

  • JOB MARKET – cílem této motivační aktivity je zvýšení kompetencí cílové skupiny (mladí do 25 let) k orientaci na trhu práce; získání motivace CS k seberealizaci ve formě nalezení zaměstnání nebo zahájení podnikání; motivace CS k účasti v dalších aktivitách projektu, které povedou k uplatnění CS na trhu práce.
  • CONSULTING – jedná se o poradenství převážně pro cílovou skupinu, která je v evidenci úřadu práce. Tato cílová skupina potřebuje odborný a často individuální přístup, postrádají pocit odpovědnosti a smyslu života, nemají pracovní návyky a často jim chybí stabilní rodinné zázemí, mají osobní problémy a nemají se komu svěřit. V rámci dalších klíčových aktivit bude poradenství realizováno dle potřeb cílové skupiny po předchozí domluvě a dle řešeného problému odborníkem. Zde je důležité udržet motivaci a chuť pracovat především u CS, která pochází z rodin, jejíž členové nepracují a postrádají pracovní návyky.
  • MY JOB – seminář je rozdělen do jednotlivých kurzů:  Rozvoj klíčových kompetencí dovednosti pro TP,  Základy pracovněprávní problematiky, Digitální dovednosti pro trh práce, Základy finanční gramotnosti, Trénink – praktická tvorba CV a motivačního dopisu
  • MY BUSINESS – každý účastník aktivity si pod odborným dohledem zpracuje reálný business plán (základní kámen každého podnikání), který slouží nejen samotnému podnikateli k uvědomění si silných a slabých stránek podnikatelského záměru, ale často je důležitým komunikačním prvkem s externími uživateli (např. bankou, investorem, aj.).
  • JOB DAYS – cílem aktivity je propojit CS se zaměstnavateli např. formou osobního setkání při workshopu, v rámci burzy práce a tím i navázání kontaktu se zaměstnavateli.
  • JOB TRAINING – osoby budou mít možnost získat zaměstnání/praxi u zaměstnavatele, který po dobu tří měsíců může využít příspěvek na mzdové náklady zaměstnance.

V případě zájmu vstupu do projektu nám zašlete nezávaznou přihlášku na uvedenou kontaktní osobu. Přihláška je ke stažení zde.

KONTAKT
Bc. Veronika Vicková

odborný poradce
email: vickova@jsrlz.cz
mobil: +420 607 012 620

Pro více informací se obracejte na kontaktní osobu.