Výzva k předkládání indikativních projektových záměrů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání


Řídicí orgán OP VVV výzvu k předkládání indikativních projektových fiší (záměrů) strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání, jejichž celková předpokládaná finanční náročnost přesáhne 1 mld. Kč a které by výzkumné organizace či vysoké školy měly zájem realizovat v následujícím programovém období.

Za strategický projekt je považován takový projekt, který svou věcnou náplní reaguje na systémové nedostatky v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání, naplňuje zásadním způsobem strategie či priority na národní úrovni s podstatným evropským přesahem nebo je svou povahou unikátní a jeho realizace je v přímém zájmu České republiky.

Projektové fiše přijímá ŘO OP VVV do 31. března 2019 včetně. Spolu s touto výzvou k předkládání projektových fiší zveřejňuje ŘO i závaznou strukturu požadovaných informací k předkládaným projektovým záměrům. Zaslané projektové fiše  budou zhodnoceny z pohledu jejich potenciálu a naplňování potřeb České republiky i z jejich evropské dimenze. Po jejich věcném posouzení na úrovni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude seznam doporučených strategických projektů předložen vládě. Výsledkem bude indikativní seznam strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání reflektující aktuální potřeby České republiky v těchto oblastech.

Tento pre-screening může přispět jak k formování budoucího nastavení operačního programu pro období 2021–2027, tak může být podkladem pro budoucí financování strategických projektů z prostředků operačních programů Evropské unie.

Podrobné informace s odkazy na dokumenty naleznete v článku MŠMT.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy