Propouštěným zaměstnancům pomůže Úřad práce v rámci projektu Outplacement


Úřad práce pomůže prostřednictvím svého nového projektu OUTPLACEMENT, až čtyřem tisícovkám zaměstnanců, kteří obdrželi výpověď. Cílem projektu je, aby tito pracovníci získali v co nejkratším čase novou práci. Projekt realizuje Úřad práce ČR v rámci celé republiky (vyjma hl. m. Prahy). Financuje ho z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je v realizaci od 1. června 2020 do 30. června 2022. Jeho podstatou je poskytnutí pomoci zaměstnancům, kterým reálně hrozí propuštění z práce. Jde zejména o pracovníky podniků, kteří jsou ve výpovědi. ÚP ČR má v jeho rámci k dispozici celkem 484 mil. Kč.

Předmětem projektu je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceni své zaměstnance propouštět. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění.

Pro koho je projekt určen?

Zájemci o zaměstnání (dále jen „ZoZ“), s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku Úřadu práce ČR nebo UoZ po ukončení takového pracovního poměru.

  • ZoZ – zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době.
  • ZoZ – zaměstnanci, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru;
  • ZoZ – zaměstnanci, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.
  • ZoZ – zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou Dohodu o pracovní činnosti/Dohodu o provedení práce.
  • ZoZ – zaměstnanci, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Stávající zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců.
  • Noví zaměstnavatelé, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.

Jaké jsou formy podpory?

Na základě dat o firmách, které se potýkají s problémy a uvažují o propouštění zaměstnanců, budou na půdě firem nebo Úřadu práce ČR realizovány informační schůzky, kde budou potencionálním účastníkům zodpovězeny dotazy týkající se aktivit projektu a případně i otázky ohledně evidence na Úřadu práce ČR. Cílem schůzek bude dosáhnout zapojení účastníků do projektových aktivit.

Účastníkům bude poskytován poradenský program v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills.

Dále bude poskytována účastníkům rekvalifikace a vzdělávací aktivity, a to dle jejich individuálních požadavků a při zohlednění jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Součástí programu je i zprostředkování zaměstnání, které bude realizováno formou nedotovaných pracovních míst nebo pracovních míst, jejichž financování je podpořeno s využitím prostředků poskytnutých z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci realizace poradenských aktivit mohou účastníci projektu využívat doprovodná opatření, např. proplácení prokázaných cestovních výdajů, služby hlídání dětí, atd.

Účastníkům mohou být dále uhrazeny poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací zabezpečovaných Úřadu práce ČR, rekvalifikací zvolených a do zaměstnávání.

Pro více informací je třeba se obrátit na krajskou pobočku Úřadu práce ČR.

Zdroj: Úřad práce ČR