Pokračují přípravy STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR 2030+


V rámci představení Strategie vzdělávací politiky ČR  2030 + proběhla v červnu 2020 online konference, kde pan ministr Robert Plaga popsal proces vzniku strategie, jakou roli sehrál hodnotový dokument Hlavní směry vzdělávací politiky a následně podněty, které k němu MŠMT obdrželo. Konferenci můžete shlédnout viz níže.

Proč nová strategie?

S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”).

Základní informace o přípravě Strategie 2030+

V lednu 2019 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ustanovil osmičlenou expertní skupinu pod vedením zkušeného akademika prof. Arnošta Veselého. Úkolem expertů byla příprava výchozího dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který má definovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v období přesahujícím horizont roku 2030.

Po dokončení projednávání dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ byly zahájeny práce na formulacích jednotlivých opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů, a to v podobě tvorby konkrétního implementačního plánu a nastavení řízení naplňování Strategie 2030+. I v této fázi přípravy Strategie 2030+ je plánována série diskuzí s odbornou i širokou veřejností tak, aby byly zohledněny podněty co možná nejvíce zainteresovaných aktérů. Celkové dokončení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je plánováno v létě 2020, přičemž v druhé polovině tohoto roku je pak možné očekávat schválení vládou ČR.

Strategické cíle a linie

Strategické cíle představují to, čeho má být dosáhnuto. Jsou to hodnoty samy o sobě. Strategické linie jsou pak spíše prostředky a cesty, jejichž prostřednictvím se bude těchto cílů dosahovat. Klíčové je ujasnění, jaké cíle jsou prioritní. Těchto cílů nemůže být mnoho. Musejí být také vzájemně konzistentní a co nejvíce srozumitelné široké veřejnosti. Strategické linie budou dále specifikovány do konkrétních opatření.

Konference Představení Strategie 2030+

Zdroj: msmt.cz