Nová výzva z OP TAK (MPO) – Spolupráce škol a firem


rádi bychom Vás upozornili na novou výzvu z OP TAK (MPO) Spolupráce škol a firem – výzva I, která byla vyhlášena 5. května 2023. Termín pro příjem žádostí o dotaci je od 17. 5. 2023 do 29. 12. 2023. Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.

Jak vyplývá z názvu, výzva cílí na spolupráci firem se školami, což je priorita Hospodářské komory v oblasti počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Spolupráce se dotýká především realizace praktického vyučování ve firmě. Tu považuje MŠMT za nejvýznamnější prvek duálního vzdělávání. Aktuálně ministerstvo připravuje novelu školského zákona s cílem legislativně zakotvit prvky duálního vzdělávání v našem vzdělávacím systému – duální forma vzdělávání by byla volitelná, oproti stávající praxi by přibyla k smlouvě mezi školou a firmou ještě individuální smlouva žáka s firmou, zaváděla by se certifikace pracovišť pro realizaci praktického vyučování ve firmách atd. Výzva Spolupráce škol  a firem by tedy mohla firmám významně pomoci se na tuto variantu připravit a vybavit jak materiálně, tak i personálně.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik – až 70 % celkových způsobilých výdajů
 • střední podnik – až 60 % celkových způsobilých výdajů

Stručně k výzvě

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Zavedení praktického vyučování ve firmě:
  MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.
 • Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 1. Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):
 • zařízení, stroje
 • nezbytné sítě, drobné stavební úpravy
 1. Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:
 • drobný hmotný majetek
 • nábytek
 • hardware a software
 • materiál nezbytný pro výuku
 1. Neinvestiční náklady:
 • smluvní plnění instruktorů a lektorů
 • služby koordinátorů vzdělávání
 • provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

Co naopak nelze z dotace financovat

Výstavba a rekonstrukce nemovitosti nejsou způsobilým výdajem.

Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

 1. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).
 2. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování).
 • Za každý rok realizační fáze se musí praxe účastnit minimálně 2 účastníci vzdělávacích akcí.
 • Minimálně 3 účastníci v případě projektů, které mají povinnost doložit formulář finanční analýzy.
 • Minimálně 5 účastníků v případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč.

Model hodnocení: jednokolový

Proces schvalování projektů:

 1. a) Agentura pro podnikání a inovace – kontrola podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí – ekonomické hodnocení žadatele
 2. b) Agentura pro podnikání a inovace API/Řídící orgán OP TAK – finální ověření podmínek přijatelnosti žádosti o podporu – vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Pozn.: Ekonomická přijatelnost žadatele je posuzována pouze u projektů, u kterých je hodnota celkových způsobilých výdajů (CZV) rovna či vyšší než 5 mil. Kč.

Zdroj a odkaz na výzvu: Spolupráce škol a firem – výzva I – API (agentura-api.org)