Podpora řemesel 2020


Číslo projektu:                           SDO/OEZI/2677/19

Termín realizace projektu:         1. 11. 2019 – 31. 12. 2020

Žadatel projektu:                       Jihočeská hospodářská komora

Partner projektu:                       Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.

Financování:                              Podpora technického vzdělávání – dotační program Jihočeského kraje 2019


CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zlepšit povědomí o řemeslných oborech ve stavebnictví a zvýšit tak zájem o jejich studium. Jedná se především o učební obory, které se stále potýkají s malým zájmem ze strany žáků základních škol. Dále si projekt klade za cíl vyvrátit předsudky, které jsou často s učebními a řemeslnými obory spojovány. Cílovou skupinou přitom nejsou pouze žáci základních škol, kteří se rozhodují o dalším studiu na střední škole, ale také jejich rodiče, pedagogové a veřejnost jako taková.

Projekt Podpora řemesel 2020 je navazující aktivitou projektu Podpora řemesel z roku 2019. Ten se zaměřil na zvýšení povědomí o řemeslných oborech, a to vytvořením vizuálu, značky a webových stránek www.budmistr.cz. , které informují o 8 vybraných řemeslných technických oborech tak, aby zaujaly nejen potenciální žáky o studium těchto oborů, ale také jejich rodiče.

8 vybraných stavebních oborů:

  • zedník
  • tesař
  • pokrývač
  • instalatér
  • sádrokartonář
  • truhlář
  • klempíř
  • elektrikář

Na stránkách www.budmistr.cz naleznou žáci a rodiče o těchto oborech informace, kde se dá obor studovat, jaké jsou po vystudování možnosti uplatnění na trhu práce nebo také zkušenosti samotných řemeslníků.


AKTIVITY PROJEKTU

Rodinné řemeslné workshopy

V rámci projektu budou realizovány 3 pilotní řemeslné workshopy určené pro rodiče s dětmi, které mají dětem přiblížit práci řemeslníků. Budou mít možnost si samy vyzkoušet práci s nářadím, materiálem, prohlédnout si dílnu a vyrobit si s pomocí rodičů vlastnoruční výrobek na památku.

Tyto workshopy budou díky financování projektu pro účastníky zdarma. Jednotlivé termíny a zaměření workshopů jsou uvedeny na stránkách www.budmistr.cz/workshopy.

Pracovní listy

Dalším nástrojem pro podporu zájmu o řemesla jsou vytvořené pracovní listy pro žáky a vyučující základních škol.

Pracovní listy můžou vyučující využít v rámci předmětu Člověk a svět práce a s žáky podle nich vyrobit konkrétní výrobky. Jsou zde uvedeny postupy na výrobu předmětů ze dřeva, keramické dlažby, plechu nebo odpadního potrubí.

Pracovní listy jsou rozděleny na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou informace o bezpečnosti, úvodní otázky pro žáky k zamyšlení týkající se řemesla, nebo také kvízy, doplňovačky, které žákům hravou formou pomůžou ověřit si znalosti o řemeslech. Součástí teoretické části jsou i rady a tipy pro práci s různým typem materiálům.

Praktická část obsahuje osm pracovních postupů pro jednotlivé výrobky a seznam potřebných pomůcek a materiálu. Návody jsou připraveny tak, aby žáci zvládli výrobu téměř samostatně. Před každým pracovním postupem je uveden metodický pokyn, včetně souhrnu potřebných pomůcek, materiálů a doporučení, pro jaký ročník je výroba vhodná a jak je časově náročná.

Pracovní listy budou k dispozici v elektronické podobě na www.budmistr.cz.


KONTAKT

Ing. Barbora Sejková
e-mail: sejkova@jsrlz.cz
mob.: 702 268 188