Otazníky kolem ukončení pracovního poměru s uprchlíkem bez dočasné ochrany


Bez prodloužené dočasné ochrany nelze uprchlíka dále zaměstnávat. Skončení pracovního poměru je předmětem sporu. Lze komplikacím při jejich zaměstnání předejít?

Pracovní poměr může skončit dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, okamžitým zrušením ze strany zaměstnance, ale i zaměstnavatele a zrušením ve zkušební době (rovněž tak mohou učinit obě smluvní strany).

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí jejím uplynutím. Zaniká smrtí zaměstnance, eventuálně smrtí zaměstnavatele (s výjimkou pokračování v živnosti podle živnostenského zákona). Je zde ale ještě jeden způsob skončení pracovního poměru, který se týká fyzických osob bez státní příslušnosti. A právě ten je v poslední době předmětem sporů.

Skončení pracovního poměru cizinců

Obecně je cizincem kdokoliv, kdo není občanem České republiky. Nikoli však pro účely zákona o zaměstnanosti. Zde se rozlišují cizinci (občané tzv. třetích zemí) a příslušníci jiných členských států Evropské unie (a jejich rodinní příslušníci). Jejich pracovní poměr může skončit jakýmkoli z výše uvedených důvodů. Mimo to, může pracovní poměr cizinců skončit podle § 48 zákoníku práce:

  • a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu (povolení vydává ministerstvo vnitra),
  • b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky (tento bod se výjimečně může týkat také příslušníků jiných států Evropské unie na základě rozhodnutí soudu – ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku),
  • c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta (dříve označovaná jako zelená karta) nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tzv. modrá karta).

Neprodloužení povolení či zaměstnanecké karty

Právě poslední bod může být pro zaměstnavatele problematický. Pokud cizinci včas nepožádají o prodloužení zaměstnanecké karty a její platnost uplyne, pracovní poměr zaměstnance končí. Nelze ho dále zaměstnávat. Jeho další zaměstnávání je zaměstnávání bez platného povolení k zaměstnání či zaměstnanecké karty. Zaměstnavatel by se tím dopustil nelegální práce, za kterou může být uložena inspektorátem práce pokuta až do výše 10 000 000 Kč, minimálně však 50 000 Kč. Pokuta hrozí i samotnému cizinci, a to 100 000 Kč.

Pro zaměstnavatele to tím ale nekončí. Pro účely zákona o pobytu cizinců by byl na dobu 4 měsíců považován za nespolehlivého zaměstnavatele. Právě to by mu zabránilo dalšímu vydávání zaměstnaneckých karet či povolení k zaměstnávání, a tím by mu bylo odepřeno další zaměstnávání cizinců.

S dočasnou ochranou je to komplikovanější

Aktuálně však nejeden zaměstnavatel zaměstnává uprchlíky z Ukrajiny. Ti mají po dobu trvání dočasné ochrany volný přístup na trh práce. Mohou být zaměstnáni a pracovat u nás za stejných podmínek jako čeští občané. Avšak pouze po dobu, po kterou je jim dočasná ochrana udělena. Tu si aktuálně museli prodloužit. Prozatím do 30. září 2023 prostřednictvím online registrace. Poté se jim po návštěvě příslušného pracoviště ministerstva vnitra po převzetí vízového štítku dočasná ochrana prodlužuje do 31. března 2024, v opačném případě (nedostavení se k převzetí) zanikne 30. září 2023.

Zaměstnavatelé si musí prodloužení dočasné ochrany svých zaměstnanců nechat doložit. Nejprve např. zaslaným e-mailem o prodloužení dočasné ochrany, poté předložením vyznačeného vízového štítku. Aby se nedopustili nelegálního zaměstnávání se všemi důsledky.

Když uprchlík dočasnou ochranu neprodlouží?

Jestliže nebude dočasná ochrana prodloužena, musí pracovní poměr zaměstnance skončit. Podle názoru ministerstva práce a sociálních věcí (zveřejněno v článku Neprodloužením dočasné ochrany pracovní poměr cizince končí) je v takové situaci možno aplikovat § 48 odst. 3 písm. c) zákoníku práce. To jinými slovy znamená, že pokud by nedošlo ke skončení pracovního poměru na základě dohody o skončení pracovního poměru, mělo by dojít k jeho ukončení na základě uvedeného ustanovení zákoníku práce, protože cizinec by pozbyl oprávnění k pobytu. S tímto názorem se ale řada právníků neztotožňuje.

Například FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. Cizinci s dočasnou ochranou jsou totiž považováni za cizince s trvalým pobytem, a nikoliv za cizince, kterým je vydáno povolení k zaměstnání, popřípadě zaměstnanecká karta. Zákoník práce nezakotvuje automatické skončení pracovního poměru pro cizince s dočasnou ochranou a není tedy možné postupovat dle ustanovení § 48 odst. 3 písm. c) zákoníku práce, sdělila pro server Podnikatel.cz Viera Sedláková. Dodala, že pokud by nastala situace, kdy zaměstnanec nebude mít prodlouženu dočasnou ochranu, dává zákoník práce zaměstnavateli možnost rozvázání pracovního poměru dohodou. A pokud se zaměstnanec nebude chtít dohodnout, přichází v úvahu výpověď ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel by měl postupovat tímto způsobem, aby zamezil dalšímu výkonu práce zaměstnance, jinak by se dopustil nelegálního zaměstnávání. Současně poznamenala, že zákoník práce nereflektuje změny, které se týkají dočasné ochrany.

Obdobně by zaměstnavatel postupoval v případě skončení dohody konané mimo pracovní poměr. Zde by připadala v úvahu dohoda či výpověď v souladu s ustanovením § 77 odst. 4 zákoníku práce.

Na komplikace je vhodné pamatovat předem

Opatrní musí být zaměstnavatelé i při řetězení pracovních poměrů, tj. při opakovaném prodlužování pracovních poměrů na dobu určitou s uprchlíkem s dočasnou ochranou. Na uprchlíky se vztahuje § 39 odst. 2 zákoníku práce upravující pravidla pro opakované uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

V případě, že bude dotyčný zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále pracovat, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. A samozřejmě platí, že nelze zaměstnávat cizince bez legálního pobytu.

Vhodným řešením, jak této situaci předejít, je uzavřít pracovní poměr na dobu určitou do trvání určité skutečnosti. V tomto případě na dobu trvání dočasné ochrany, kdy maximální doba trvání pracovního poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout tři roky ode dne vzniku pracovního poměru. Takový postup zaměstnavatelům usnadní situaci i do budoucna. Neprodloužením dočasné ochrany totiž automaticky skončí.

Zdroj: podnikatel.cz