MŠMT dá na propojení školního a volnočasového vzdělávání čtvrt miliardy


Praha, 9. dubna 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání školy a organizace neformálního vzdělávání a umožní jim efektivní spolupráci. Částku 266 milionů korun má připravenou pro žadatele z řad škol a volnočasových zařízení, muzeí a dalších institucí formálního i neformálního vzdělávání, kteří se zapojili do výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II a podali projekt zaměřený na spolupráci těchto dvou sfér. Dalších bezmála 273 milionů je připraveno pro úspěšné projekty, které se v této výzvě zaměřily na další aktivity. Ministerstvo již dokončilo hodnocení projektů a informovalo úspěšné žadatele.

Ve výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II bylo připraveno 700 milionů korun. Celkem žadatelé z celé ČR podali 131 projektů za více než 1,3 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek stanovené alokace. Na základě rozhodnutí výběrové komise bude podpořeno 59 projektů ve výši 539 milionů korun. Se svými projekty uspěli žadatelé jako Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Junák – český skaut, science centrum iQLANDIA, Post Bellum nebo Nesehnutí.

„Výzva byla vyhlášena v červnu 2017 a již od prvopočátku nebyla zaměřena pouze na jednu oblast vzdělávání. Jejím cílem bylo vytvořit předpoklady pro to, aby se mohlo řešit několik problémů, pro které by se vyhlášení v samostatných výzvách nevyplatilo,“ vysvětluje Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. Zájemci si mohli vybírat z 6 volitelných aktivit podle oblastí, ve kterých by se chtěli zlepšit či rozvíjet, přičemž jedna žádost o podporu musela obsahovat pouze jednu z nabízených aktivit.

„Největší zájem byl o aktivitu Propojování formálního a neformálního vzdělávání, která má otevírat prostor pro to, aby obě tyto sféry začaly mnohem efektivněji a trvaleji spolupracovat. Ze všech předložených žádostí cílilo téměř 60 % právě na tuto oblast,“ dodává Velčovský. Spolupráce by měla vést ke vzniku nových výukových programů propojujících školní a volnočasové vzdělávání. Právě na to, aby jednotlivé instituce věděly, jak takové programy vytvořit, je zaměřena další aktivita výzvy s názvem Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání.

Druhá nejvyhledávanější podporovaná činnost, o niž projevilo zájem celkem 25 % žadatelů, se soustředí na rozvíjení kompetencí pro demokratickou kulturu. Školy a ostatní vzdělávací organizace budou prostřednictvím této aktivity usilovat o to, aby vznikly kvalitní programy na podporu občanského vzdělávání. Ty by pak měly nasměrovat žáky k tomu, aby se více zajímali o věci veřejné, aby uměli vést dialog o společenských tématech nebo si uvědomovali význam demokracie.

Neméně důležitou součástí výzvy je podpora škol v zavádění tzv. formativního hodnocení. Učitelé, kteří používají toto hodnocení, nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u každého z nich. To mimo jiné podporuje větší motivaci k učení. Touto aktivitou cílí ministerstvo na větší rozšíření tohoto pedagogického nástroje.

Mezi další podporované oblasti patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí učitelů v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Díky podpořeným projektům vzniknou mimo jiné také digitální vzdělávací materiály pro výuku odborně zaměřené angličtiny volně přístupné všem středním školám.

Více informací o této výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

Email:
opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/