V Jihočeském kraji přibylo žen s vysokoškolským vzděláním


Český statistický úřad vydal Analýzu Ženy a muži v Jihočeském kraji, ze které vyplývá, že stále větší nároky na vzdělávání se promítly do zvyšující se úrovně vzdělání, především do rostoucího podílu vysokoškolsky vzdělaných mužů i žen. Z obyvatel ve věku 15 a více let mělo maturitu či vysokoškolský diplom 54 % žen a 45 % mužů. Ve srovnání s hodnotami za ČR byla vzdělanost v kraji nižší.


Ze shrnutí hlavních poznatků dále vyplývá:

  • Jihočeský kraj patří ke krajům s lehce starším obyvatelstvem proti průměru ČR. V posledních deseti letech se průměrný věk v kraji zvýšil u mužů i žen o dva roky. Ke konci roku 2018 měl v kraji hodnotu 42,7 roku; muži – 41,4 let a ženy – 43,9 let.
  • Počet obyvatel kraje se od roku 2002 stále zvyšuje. Migrační přírůstek v kraji byl v roce 2018 nejvyšší od roku 2008 a z 65 % se jednalo o muže. Přírůstek stěhováním byl ještě výraznější díky stěhování z ciziny, kdy se z 67 % jednalo o muže. Při stěhování uvnitř kraje naopak lehce převažovaly ženy; 53,1 % žen
  • Mezi jihočeskými studenty vysokých škol převládaly z 57 % ženy. Převahu měly i v jednotlivých typech studijních programů kromě doktorského. Na vysokých školách v kraji převažovaly ženy výrazněji (62 %). Ženy a muži v Jihočeském kraji 2018 9
  • V rozdělení obyvatel ve věku 15 a více let podle ekonomické aktivity převládaly dlouhodobě ženy mezi ekonomicky neaktivními a muži mezi ekonomicky aktivními obyvateli. Přitom muži převažovali mezi zaměstnanými a ženy mezi nezaměstnanými.
  • Muži měli ve srovnání se ženami vyšší míru ekonomické aktivity a to jak ve všech věkových kategoriích, tak i podle jednotlivých druhů dosaženého vzdělání.
  • Koncem roku 2018 byly v kraji zaměstnané dvě třetiny mužů ve věku 15 a více let a polovina žen stejného věku. Převaha mužů byla zvlášť výrazná mezi podnikateli. Podle sektorů našli muži častěji uplatnění v primárním a sekundárním sektoru, ženy byly častěji zaměstnány v terciárním sektoru.
  • Muži měli vyšší mzdy a platy než ženy. Pro vyjádření genderového rozdílu byl použit Gender Pay Gap. V kraji byl v roce 2018 v podnikatelské sféře medián mezd žen nižší o 16,3 % než medián mezd mužů (nejmenší rozdíl mezi kraji), v nepodnikatelské sféře byl GPD 13,5 % (šestý nejnižší mezi kraji).
  • Nezaměstnanost koncem roku 2018 dosáhla historicky nejnižších hodnot. Jihočeský kraj patřil ke krajům s nižší nezaměstnaností. Největší počet uchazečů o zaměstnání koncem roku 2018 pocházel u mužů i žen z věkové skupiny 55 až 59 let. V evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců bylo 14 % uchazečů (mužů) a 18 % uchazeček, to znamenalo druhou nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost mezi kraji.

Celá publikace je ke stažení ZDE.

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích